Konkurs

 

 


Pobierz regulamin w PDF


 

Regulamin konkursu
„Siemanko! Gotuj z nami i wygraj nawet 2000 zł”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Przewidziany niniejszym Regulaminem konkurs organizowany jest pod nazwą „Siemanko! Gotuj z nami i wygraj nawet 2000 zł” (dalej „Konkurs”).
2. Konkurs jest organizowany przez Balerion Investment spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Janusza Meissnera 5, 31 – 457 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000547607, NIP: 9452183386, REGON: 361040333, kapitał zakładowy 50 000 zł (dalej „Organizator”).
3. Konkurs nie jest opracowany, organizowany, administrowany ani sponsorowany przez YouTube. YouTube nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 15 marca 2019 r., a zakończenie w dniu 12 kwietnia 2019 r.
6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyłączeniem osób wymienionych w ust. 7 niniejszego paragrafu (dalej „Uczestnik”).
7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są wspólnicy, członkowie organów, pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione powyżej, osoby te tracą uprawnienia do nagrody.
8. Konkurs nie stanowi gry losowej. Wszystkie nadesłane przepisy są rozpatrywane indywidualnie, a wybór zwycięzców nie zależy od przypadku.
§ 2
Zasady przeprowadzenia Konkursu.
1. Konkurs powiązany jest z filmem Piotra Ogińskiego na jego kanale „Kocham Gotować” na portalu YouTube pod tytułem: „Jak Powstaje Makaron”
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie, zamieszczonymi w niniejszym Regulaminie;
b) sporządzić własny przepis gastronomiczny na sos do makaronu (dalej „Zadanie konkursowe”). Sos winien nawiązywać swoim smakiem do kuchni włoskiej lub wykorzystywać smaki/składniki, które w tej kuchni mają zastosowanie;
c) przesłać Zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu, zapisane w formacie pdf, doc lub docx, na adres: konkurs@pasta-masta.pl wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika, jego e-mailem oraz telefonem kontaktowym;
d) zawrzeć w mailu, o którym mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego paragrafu, klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która zawarta jest w § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

3. Osoby biorące udział w Konkursie mają dowolność w tworzeniu przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania konkursowego w przypadku:
a) zawarcia w Zadaniu konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, propagandowych, politycznych lub treści sprzecznych z prawem;
b) zawarcia w Zadaniu konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
d) gdy działania Uczestnika są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechnienia.
e) naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
Decyzja Organizatora o wykluczeniu z Konkursu jest ostateczna.

§ 3
Zasady wyłaniania zwycięzców
1. W celu wyłonienia zwycięzców Piotr Ogiński przygotuje sosy w oparciu o wszystkie nadesłane Zadania konkursowe, a następnie dokona ich degustacji oraz oceny, w oparciu o następujące kryteria: nawiązanie do kuchni włoskiej, oryginalność w doborze składników, smak oraz wygląd.
2. Piotr Ogiński dokona ostatecznego wyboru najlepszego sosu oraz 5 dodatkowych sosów, zasługujących na wyróżnienie.
3. Zwycięzca Konkursu (autor przepisu sosu, który zostanie wybrany przez Piotra Ogińskiego, jako najlepszy) zostanie zaproszony do udziału w filmie, który zostanie zamieszczony na kanale Piotra Ogińskiego (Kocham Gotować). W celu wzięcia udziału w powyższym filmie zwycięzca zobowiązany jest do zawarcia osobnej umowy z Organizatorem, dotyczącej udziału w filmie.

§ 4
Nagrody
1. Uczestnik, którego przepis, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu, zostanie uznany za najlepszy, otrzyma nagrodę w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto. Ponadto w przypadku, gdy zwycięzca zawrze umowę, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz weźmie udział w filmie, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto.
2. Pięciu Uczestników, których przepisy, zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, zostaną wyróżnione, otrzyma nagrody w wysokości 200,00 (dwieście złotych) zł brutto każdy.

§ 5
Powiadomienie o wygranej oraz wypłacenie nagród
1. Zwycięzca Konkursu oraz pięciu Uczestników, których przepisy zostały wyróżnione, zostaną o tym poinformowani drogą mailową lub telefoniczną w dniach 12-14 kwietnia 2019 r.
2. Nagrody przekazane zostaną przelewem bankowym na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
§ 6
Procedura postępowania reklamacyjnego
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Siemanko! Gotuj z nami i wygraj nawet 2000 zł”;
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji;
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie przesyłki pocztowej.

§ 7
Prawa autorskie
1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą wyłączne autorskie prawa majątkowe i osobiste do zgłoszonego do Konkursu Zadania konkursowego, zwanego w niniejszym Regulaminie także „Dziełem” (jeżeli będzie ono utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1191 j.t., z późn. zm.)) w całości oraz do jego poszczególnych elementów.
2. Uczestnik oświadcza, że prawa do korzystania z Dzieła mogą być udzielone na podstawie licencji niewyłącznej, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.
3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia licencji niewyłącznej Organizatorowi Jeżeli po udzieleniu Organizatorowi licencji niewyłącznej do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń.
4. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi, tj. wysłania go na adres konkurs@pasta-masta.pl , Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z Dzieła w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym w szczególności określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności Organizator uprawniony jest do:
a) utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzenia do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy;
c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także innego publicznego udostępniania Dzieła, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) wykorzystywania Dzieła, jak również zmodyfikowanego Dzieła, w celu przygotowania nieograniczonej ilości potraw.
5. Licencja niewyłączna, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, obejmuje również prawo do umieszczenia Dzieła na serwisie internetowym YouTube, na podstawie licencji wykorzystywanych przez ww. serwis, w szczególności licencji Creative Commons.
6. Organizator ma prawo dokonywania i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego.
7. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
8. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr.
9. Udzielenie licencji niewyłącznej, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
10. Za udzielenie licencji niewyłącznej, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Uczestnik Konkursu nie otrzymuje wynagrodzenia. Udzielenie licencji niewyłącznej następuje w ramach udziału w Konkursie.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu konkurs@pasta-masta.pl . Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia i wykonania Konkursu zgodnie z Regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
b) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik Konkursu winien wyrazić poprzez zawarcie poniższej klauzuli w treści maila, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Balerion Investment spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Janusza Meissnera 5, 31 – 457 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000547607 moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celach uczestnictwa w konkursie „Siemanko! Gotuj z nami i wygraj nawet 2000 zł”. Wyrażenie zgody jest tożsame z postanowieniami Rozporządzenia 2016/679. Jednocześnie potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w § 8 Regulaminu Konkursu, które czynią zadość obowiązkowi informacyjnemu spoczywającemu na Organizatorze a wynikającemu z art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia 2016/679.”.

4. Brak zawarcia w mailu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu, klauzuli z ust. 3 niniejszego paragrafu skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
5. Zgodę, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Uczestnik Konkursu może w każdym momencie cofnąć poprzez przesłanie e-maila na adres konkurs@pasta-masta.pl , w którym zawarte będzie oświadczenie o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z wykluczeniem z Konkursu. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, tj. nie dłużej niż 3 miesiące. Okres przetwarzania może zostać każdorazowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa
7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania. Dla celów dowodowych oraz w uwagi na konieczność identyfikacji osoby wnoszącej o realizację praw, Organizator prosi o wnoszenie o realizację powyższych praw drogą pisemną lub elektroniczną.
8. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 2 lit. c) niniejszego paragrafu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
11. W kwestiach nieobjętych Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
12. Tekst Regulaminu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.pasta-masta.pl oraz w siedzibie Organizatora.